Openbaarheid, transparantie en integriteit: 5 stellingen

Hoe denken de Haarlemse partijen over openbaarheid, transparantie en integriteit?

5 stellingen over openheid, transparantie en integriteit 1. Het is beter een vaste wob-ambtenaar te laten be-oordelen of gemeentelijke documenten kunnen worden geopenbaard, dan door iemand van de afdeling zelf. 2. De gemeente-secretaris is niet de aan-gewezen persoon om te bepalen of er een integriteits-onderzoek wordt ingesteld naar één of meer van zijn medewerkers, omdat hij als eindverantwoor-delijke een belang heeft. 3. De gemeente Haarlem moet alle toegewezen wob-verzoeken op hun website publiceren. 4. Alle besluiten om documenten geheim te verklaren, moeten op één plek terug te vinden zijn. 5. Om de onafhanke-lijkheid van de adviescommissie te waarborgen, mag de ambtelijk secretaris niet deelnemen aan de stemming.
Trots Haarlem EENS EENS EENS EENS EENS
Jouw Haarlem EENS EENS EENS EENS EENS
SP Haarlem EENS (ON)EENS* EENS EENS EENS
OPHaarlem EENS* EENS EENS EENS EENS
VVD Haarlem EENS EENS EENS EENS EENS
Christen Unie Haarlem EENS * EENS EENS ONEENS*
Hart voor Haarlem (ON)EENS* EENS EENS EENS EENS
CDA 1
GroenLinks ONEENS ONEENS EENS (ON)EENS* ONEENS
D66 EENS (ON)EENS* EENS EENS (ON)EENS*
Actiepartij EENS EENS EENS EENS EENS
PvdA 1

1: CDA en PvdA geven aan dat ze er eerst binnen de partij over de stellingen willen praten. Dat lukt niet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Als er een * staat bij het antwoord verwijst dat naar een toelichting. Ook alle overige reacties van de partijen zijn daar terug te lezen.

Met grote dank aan de welwillendheid waarmee de partijen reageerden!