B&W bluft met geheimhoudingsbesluiten die er niet zijn

Het Haarlemse college van burgemeester en wethouders (b&w) anti-dateert een vergaderstuk over het PwC-rapport. Dat blijkt uit gegevens op de website van de gemeente.

Volgens de website kwamen burgemeester en wethouders op dinsdag 18 juni om 10:00 uur bijeen. Dat doen zij sinds jaar en dag op dezelfde dag van de week en op hetzelfde tijdstip.

Agendapunt 8 van de laatste vergadering toont de stukken die te maken hebben met het PwC-rapport. Één van de documenten is een collegebesluit waarin wordt verwezen naar een rechterlijke uitspraak op vrijdag 21 juni. Dit is hoogst opmerkelijk omdat de uitspraak drie dagen ná de collegevergadering is.

Hoe wist het college op dinsdag wat er drie dagen later zou gebeuren?

De gang van zaken is voer voor complotdenkers. Zij zullen zich afvragen of de gemeente al eerder op de hoogte was van een uitspraak die nog moest komen. Zoiets is bijvoorbeeld denkbaar als een gemeentejurist een warme band heeft met iemand die bij de rechtbank werkt.

Wie wél vertrouwen heeft in de integriteit van De Rechtspraak, komt met een andere uitleg. Namelijk dat het collegebesluit over de geheimhouding van het PwC-rapport ná de wekelijkse collegevergadering alsnog aan de agenda is toegevoegd. Feitelijk is het een anti-datering van een belangrijk document.

Het collegebesluit op de besluitenlijst van 18 juni, is zelf gedateerd op 8 januari 2019. Die datum is bijna een half jaar voordat de rechters uitspraak deden. 

8 januari 2019 is ook een datum die voorkomt in een brief die het college onlangs schreef naar raadsleden.  “Omdat het college van mening is dat stukken die betrekking hebben op een integriteitskwestie vertrouwelijk dienen te zijn, heeft het op 8 januari jl een besluit genomen om dit formele gebrek te ‘repareren.”

Op de besluitenlijst van 8 januari 2019 komt echter geen geheimverklaring voor van het PwC-rapport. Punt 13 van de agenda meldt weliswaar: ‘Oplegging geheimhouding op onderzoeksrapport inzake integriteitsmelding’, maar de stukken die aan dit onderwerp zijn gekoppeld gaan over het integriteitsonderzoek rondom van het asfalteren van De Dreef. Dit document heeft nummer: 2018/901572

Als er op 8 januari wel een hernieuwd geheimhoudingsbesluit was genomen voor het PwC-rapport, had de gemeenteraad het op op de raadsvergadering van 31 januari moeten bekrachtigen. En volgens de documenten van die vergadering is dat niet gebeurd. Document 2018/901572 is wel bekrachtigd. Rondom het PwC-rapport is er niets terug te vinden.

Op basis van de documenten op de website van de gemeente en de rechterlijke uitspraak van vrijdag 21 juni, is het PwC-rapport feitelijk dus nooit geheim verklaard. Deze wetenschap is van belang in geval het PwC-rapport zou uitlekken. Zonder geheimverklaring heeft het college namelijk geen kans om ’een lekker’ strafrechtelijk te laten vervolgen.

Belangrijker is het gegeven dat de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Holland tot de orde heeft geroepen. Zij stellen vast dat de gemeenteraad de allereerste geheimhouding in 2017 had moeten bekrachtigen. De adviescommissie kwam eerder tot datzelfde oordeel, maar b&w negeerde het.

Met de uitspraak is een einde gekomen aan een slinkse wijze van geheimverklaren, waarbij de gemeenteraad buitenspel werd gezet.

Het oordeel van de rechtbank raakt ook een reeks andere geheimverklaringen. B&W wil dit de komende raadsvergadering met behulp van de gemeenteraad herstellen.

Terug naar het PwC-rapport: De anti-datering van agendapunt 8 toont eens te meer dat de b&w er alles aan is gelegen het PwC-rapport onder de pet te houden. Een reden daarvoor zou de belangen van de gemeentesecretaris en burgmeester kunnen zijn. Beide functionarissen zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de ambtelijke organisatie. Als uit het PwC-rapport blijkt dat zij niet hebben ingegrepen bij een integriteitsschending, komt hun eigen integriteit op het spel te staan.